ELÉG JÓ ANYA!

Pszichológiai és életmód magazin

Csatlakozz Fb oldalunkhoz!

Szakember kereső

Keresett kifejezés:
Helyszín:
Szakember:

Mohácsi Petra - DSGM szakgyógytornász

Mohácsi Petra - DSGM szakgyógytornász
Helyszín:Solymár
Szakember:Mozgásfejlesztő

A mód­szert Dévény Anna gyógytornász–ritmikus sport­gim­nasz­tika sza­kedző dol­gozta ki. A gyó­gyí­tást és az esz­té­ti­kus test­kép­zést ötvöző mód­szer (DSGM I. DSGM II.)

DSGMI: spe­ci­á­lis manu­á­lis tech­nika= SMT

 • Elhá­rítja a sza­bad moz­gást kor­lá­tozó izom, ín, kötő­szö­veti ere­detű zsugorodásokat
 • ren­dezi a szö­ve­tek lefutását,
 • ráte­szi a gyer­me­ket a nor­mál moz­gás­fejlő­dés útjára,
 • az izmok­ban és az inak­ban lévő recep­to­ro­kon keresz­tül sti­mu­lálja az agy tar­ta­lék állományát.

Keze­lés indikációi:

Kóre­re­dettől füg­get­le­nül a mozgatórendszer=központi ideg­rend­szer és a mun­ka­izom­zat sérü­lé­sei inak­ti­vi­tás­sal jár­nak, ami izom­zsu­go­ro­dást ered­mé­nyez, ez gátolja az izü­le­tek sza­bad moz­gá­sát és a moz­gás­fejlő­dést, ennek az oldá­sá­ban egye­dül­álló a DSGM.

 • A Dévény mód­szer­rel leg­gyak­rab­ban a szü­lési oxi­gén­hi­ány miatt kiala­kult központi ideg­rend­szeri ere­detű moz­gás­fejlő­dési zava­rok gyógyíthatóak.

 Figye­lem­fel­keltő tüne­tek csecsemőknél

 • „lassú” moz­gás­fejlő­dés „lusta baba”
 • „puha” izom­ta­pin­tat, gyenge izom­zat, laza izom­zat, rongy­baba tartás
 • korai, inten­zív nyál­zás (fog­zás­sal nem összefüggő)
 • szo­pási nehézségek
 • aszim­met­ri­kus fej­tar­tás vagy végtagtartás
 • aszim­met­ri­kus testtartás
 • feszes, merev izom­zat pl.: nehéz­kes pelen­ká­zás, öltöz­te­tés vagy fürdetés
 • gya­kori fej-hátrafeszítés, törzs-homorítás
 • eltérő akti­vi­tású vég­tag­hasz­ná­lat, pl.: egy vagy több vég­ta­got kevésbé     használja
 • nem szok­vá­nyos moz­gás­for­mák megjelenése
 • hason fekvő hely­zet elleni „hatá­ro­zott tiltakozás”
 • tar­tási rendellenesség
 • orto­pé­diai meg­be­te­ge­dé­sek (ferde nyak, csípő­fi­cam, dongaláb)
 • reu­ma­to­ló­giai illetve
 • tra­u­ma­to­ló­giai ese­tek­ben is hatékony

További infor­má­ció és idő­pont­e­gyez­te­tés: Moh­ácsi Petra, DSGM szakgyógytornász  Tel: 30/312– 3163

 

További részletek a linkre kattintva!

Név:*
E-mail cím:*
Hozzászólás:*
Még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!